Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 360Designs

Opgemaakt 2018, te Emmen

Artikel 1.

Definities 1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. 360Designs (KvK 65694910)
  2. Opdrachtgever: de wederpartij van 360Designs.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en 360Designs

Artikel 2.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door 360Designs gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door 360Designs verrichtte handelingen.
 2. Door digitale ondertekening van een overeenkomst met 360Designs verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van 360Designs en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 360Designs en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3.

Aanbiedingen en offertes

 1. De door 360Designs gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. 360Designs is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever digitaal ondertekend binnen 30 dagen, aan 360Designs wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en 360Designs zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 360Designs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1.In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat 360Designs gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor 360Designs van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

3.Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

4.Tenzij anders overeen gekomen: Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever op 1 december een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan te worden voor 9 december .(8 dagen na uitschrijven jaarlijkse factuur) Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

 1. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

  6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 8 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door 360Designs aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel-en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte digitaal ondertekend heeft.
 4. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 30. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

  - Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.

  - Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

- Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden dekosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorberekend.

- Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

3. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren is mogelijk. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 8 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Webhostingcontracten

1.Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig zakelijk webhosting contract voor een bestaande website.

2. 360Designs zal zich als een goede dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:

- Het maken van een automatische wekelijkse back-upvan de website bestanden en database(s). Deze back-ups worden automatisch minimaal 30 dagen bewaard. 360Designs  kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn.

- Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.

- Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten.

- Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden.

- Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.

- 360Designs geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.

3. 360Designs is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door 360Designs te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens 360Designs ontstaat.

4. 360Designs verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van 360Designs. Dit om de contactgegevens van de opdrachtgever te beschermen tegen publicatie in de WHOIS dienstverlening. 360Designs treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.

5. 360Designs kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

6.In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. 360Designs zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.

7. 360Designs is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

8. 360Designs heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).

9. Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is 360Designs gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. 360Designs mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

10. Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft 360Designs het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan 360Designs ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.

11. 360Designs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mailblacklist komt te staan waardoor e-mail verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. 360Designs tracht er echter naarom binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mailblacklist af te halen.

12. Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van 360Designs verloopt wordt automatisch en handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemarkeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft 360Designs het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.

13. Indien 360Designs ervoor kiest een specifieke webhostingdienst te beëindigen, kan 360Designs het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen.In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de website bestanden en bijhorende databases op te vragen bij 360Designs.
360Designs is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.

14. Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 8 dagen na digitale ondertekening van het contract worden voldaan.

15. De opzegtermijn van een webhosting contract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

2. 360Designs mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website. Daarnaast heeft 360Designs het recht om een portfolio afbeelding op de websites in het netwerk van 360Designs en/of partners te plaatsen met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

1. 360Designs zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door 360Designs zullen worden nagestreefd.

2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal 360Designs steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 360Designs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 360Designs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Freek Webdesign zijn verstrekt, heeft Freek Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. 360Designs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 360Designs kenbaar behoorde te zijn.

5. 360Designs zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft 360Designs het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier digitaal te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat 360Designs hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.7.Indien door 360Designs of door 360Designs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart 360Designs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

7. 360Designs maakt gebruik van templates en externe modules om tot een gewenst professioneel en betaalbaar resultaat te komen.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien 360Designs op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan 360Designs worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van 360Designs. 360Designs is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal 360Designs opdrachtgever tevoren schriftelijk of telefonisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor 360Designs van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging

1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3. 360Designs kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met 360Designs gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. 360Designs heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens 360Designs niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 360Designs zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van 360Designs kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Levering en levertijd

1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.

2.Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. 360Designs en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. De aansprakelijkheid van 360Designs zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdracht gever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

3. 360Designs maakt gebruik van templates en externe modules om tot een gewenst professioneel en betaalbaar resultaat te komen. Opdrachtgever dient ons tijdig te informeren als er een update wordt aangegeven in het CMS Systeem. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze zullen we vooraf kenbaar maken.

Artikel 15. Overmacht

1. In geval van overmacht is 360Designs gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. 360Designs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop 360Designs geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 16. Diverse bepalingen

1.Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.3.Freek Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op onze website. Indien de opdracht gever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. 360Designs heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 17. Derden

1. 360Designs is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door 360Designs doorgevoerd.

2. 360Designs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan 360Designs. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2.Alle door 360Designs in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van 360Designs totdat de opdrachtgever alle verplichtingen(en betalingen) heeft voldaan.

3. Alle door 360Designs ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door 360Designs voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

4. Door 360Designs of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van 360Designs.

5. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

6. 360Designs maakt gebruik van templates en externe modules om tot een gewenst professioneel en betaalbaar resultaat te komen.


Artikel 18. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door 360Designs slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van 360Designs. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld-en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. 360Designs verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming

3. Wij kunnen besluiten om u als consument te toetsten op kredietwaardigheid. Op dat moment verstrekken wij de gegevens aan Kredietrapportaanvragen.nl die hiervoor samenwerkt met  Economic Data Resources B.V. (EDR), Focum en BedrijvenCheckter controle van uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Zij zullen op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Voor meer informatie of vragen zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/https://www.focum.nl/privacy-statement-focum-uitgebreid/ en of https://inzage.bedrijvencheck.nl/ 

 

 

 

© 2020 Webdesign Emmen - Designed by 360Designs Nu ook betaalbare boekhouder Emmen

Search